Samtidskonstdagarna 2017 i Kalmar

Under två dagar i oktober kommer Samtidskonstdagarna att diskutera mötet mellan konstnärliga processer och lokal kunskap med samtidskonsten som kompass. Föreläsningar, workshops och studiebesök varvas med konstupplevelser och erfarenhetsutbyten. Det är första gången som Samtidskonstdagarna har fokus på landsbygden. Bland annat kommer man att återbesöka projektet New Horse Culture, som tog plats på Öland 2016 i samarbete mellan Konstfrämjandet Öland/Kalmar, Studiefrämjandet och Kalmar konstmuseum.

Folkrörelsernas Konstfrämjande har i år tagit över arrangemanget av Samtidskonstdagarna och driver projektet för 2017 i samarbete med Kalmar konstmuseum och Konstfrämjandet Öland/Kalmarmed stöd av Sveriges Konstföreningar.

Se hela programmet och anmäl dig på: Samtidskonstdagarna 2017

 

Vem ska styra oss?

Kalmar konstförening äger Kalmar konstmuseum och Designarkivet. Vid årsmötet onsdagen 26/4 kommer inte mindre än fyra platser i föreningens styrelse att behöva fyllas. Om du har tankar kring vilka som ska ingå i styrelsen och därmed hjälpa oss framåt, kan du som är medlem läsa valberedelsen kallelse nedan.

Om du inte är medlem, är du välkommen att först bli det HÄR.


Kalmar konstförenings stadgar:
§ 10
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av tre föreningsmedlemmar varav en sammankallande.
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmar om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater till valberedningens sammankallande.
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på föreningens webbplats, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valen 2017
I enlighet med ovanstående stadgar 3 st meddelar valberedningen att en ledamot i styrelsen avsagt sig uppdraget i förtid vilket innebär att det rätteligen skall ske 
fyllnadsval för ett år av ordinarie styrelsemedlem.
Härutöver skall
3 ordinarie ledamöter väljas på 2 år
1 av styrelsens 7 ledamöter skall väljas till ordförande
2 suppleanter väljas på två år
1 kvalificerad revisor väljas på ett år
1 revisor väljas på ett år
1 suppleant för kvalificerad revisor väljas på ett år
1 suppleant för revisor väljas på ett år
Slutligen skall 3 ledamöter, varav en skall vara sammankallande, väljas till valberedning

Nominering
Varje medlem i föreningen har rätt att inkomma med förslag på kandidater till valberedningens sammankallande:
Valberedningen, Svante Oledal, Kalmar konstförening, Stadsparken, 392 33 Kalmar
eller valberedning @ kalmarkonstmuseum.se

KOBRA tittar på hästar

SVTs kulturprogram Kobra 11/4 går på djupet med hästen i konsten. För att förstå vad rid- och dragdjur betytt för konstnärer och vice versa besökte redaktionen Kalmar konstmuseum under två dagar. Det blev långa intervjuer, dokumentation av den nu avslutade utställningen Den sista Ölandshästen, och möten med konstnärer i öländska hästhagar. Även på SVT-Play!

glänta på Glänta

Nu finns nya numret av tidskriften Glänta i vår butik och innehåller bland annat artiklar om Nya Småland och landsbygds-paradoxen. För dig som var med på tvådagarsseminariet på Kalmar konstmuseum om landsbygdens betydelse är det intressant fördjupning. För dig som missade seminariet är det en chans att få veta vad du missade.
120:-

Elevutställning från 1/3

Hanna Johansson beskriver själv sin utställning Med nål och tråd mot en bättre värld:
Vid millennieskiftet 2000 stiftade FN åtta mål för en bättre värld, millenniemålen, som skulle varit uppfyllda till år 2015. Målen handlar bland annat om att minska barnadödlighet, halvera jordens fattigdom och hunger och hållbar utveckling. Stora mål som dessa är svåra att mäta  i statistik och hur väl vi lyckades är svårt att säga. Trots att FN:s arbete för en bättre värld är grundläggande och något vi borde jobba för varje dag, är det inte alla som känner till att målen finns. Därför valde jag att göra mitt gymnasiearbete baserat på millenniemålen. Arbetet innehåller åtta broderade tavlor, en tavla för varje millenniemål. Syftet med arbetet är att lyfta fram både millenniemålen och broderiets konstform. Tavlorna vill med enkla symboler illustrerar en alternativ framtid där målen är uppfyllda och där vi tillsammans skapat en hållbar, fredlig och jämställd värld.

Vernissage klockan 17 onsdagen 1/3 varpå utställningen pågår till 13/3.

Magiska filmer

Under februari till april kommer en grupp ungdomar lära sig bildberättande med hjälp av olika animationstekniker. Med enkla metoder och aktuell teknik kommer de göra sina egna filmer. Genom att experimentera med linjer, papper och ting uppstår rörlig film och till slut en magisk film.

Kursen leds av Michelangelo Miskulin med inbjudna filmare & gäster och är ett Kursen samarbete mellan Kalmar Kulturskola, Reaktor Sydost och Kalmar konstmuseum

 

Varför älskar och hatar vi betong?

I säsongens andra avsnitt av Antikmagasinet diskuterar arkitekten Gert Wingårdh det grå materialet och känslorna runt detta med inredningsarkitekt Jonas Bolin och programledaren Li Pamp.

24 minuter in i programmet ger de även exempel på god betongarkitektur. Och först nämns vi. Titta själv!

Tack!

 

 

Kanske till Venedig?

Våra resor till Venedigbiennalen brukar snabbt bli fullbokade. Så även i år. Tillika är de mycket uppskattade långt efteråt. Årets resa genomförs 5-9 juni och reseledare är som vanligt Anneli Berglund. Redan innan program och detaljer är spikade är nu alla platser förhandsbokade. Men, om du vill går det dock fortfarande att anmäla sig som reserv till  anneli.beglund@kalmarkonstmuseum.se