Unobstructed Lines of Vision

Johanna Karlin

06/12 - 01/03 2015

Kalmar Konstmuseum har glädjen att presentera en separatutställning med konstnären Johanna Karlin. Karlin är en svensk konstnär, lärare, konsult och curator, som för närvarande bor och arbetar på Öland, i Stockholm och Berlin. Utställningen, Unobstructed Lines of Vision, för samman funna objekt som ompositionerar vardagen i en ny installation. Karlin låter vanliga föremål komma till användning, som en gatubänk, växter, ett tomt fält eller kontorsmöbler, alla lånade från olika platser som konstnären har rest mellan i sina varierande yrkesroller inom offentligt finansierade institutioner. Den nya konstellationen som öppnar sig är en vardagens teater, där föremålen bildar nya relationer i dialog med bredare sociopolitiska och kulturella agendor i Sverige.

Utställningen ifrågasätter hur vi lever i det offentliga rummet och hur detta rum påverkar våra rörelser och erfarenheter. När man kommer in i utställningen möts man av scenen för ett omorganiserat offentligt rum. Här har föremål som samlats in från de omgivande regionerna i Kalmar och dess offentliga institutioner omplacerats i ett sceniskt berättande, som har inrättats för att ompröva och belysa de platser, föremål och vägar som ibland tas för givna i våra vardagsrutiner. Att tillfälligt förflytta dessa föremål från sin normala omgivning och placera dem i museet gör det möjligt att stilla begrunda hur det offentliga rummets organisation påverkar vår syn, och hur vår syn präglar vårt sätt att organiserar oss socialt.

Att ha en ”bra utsikt” är att ha ett fritt synfält där allt är under god uppsikt. Denna utsiktspunkt kan man finna på förbisedda förortsplatser, mellan staden och landet, där marken fortfarande inte är överexploaterad. För Karlin är dessa banala landskap spännande och intressanta, och hon pekar ut dem som de platser som kan ger utrymme för ett fritt synfält. Genom sitt konstskapande utvecklar Karlin nya nätverk för att förstå sambanden mellan offentligt finansierade institutioner och vårt dagliga liv. Även om föremålen i utställningen kanske inte är konstverk i sig blir de referenter för ett nytt samtal om vad som är och vad som kan vara.

Karlin använder ett lätt ekologiskt fotavtryck när hon skapar sina verk; återbruk och återvinning av upphittade material, samtidigt som hon kommenterar frågor som rör cirkulationen av material, föremål och idéer. Detta skulle kunna peka på en alternativ metod för att reflektera över hur vi använder det offentliga rummet – istället för att bara byta ut det gamla mot det nya föreslår Karlins verk att vi reflekterar över det som redan finns där, men från en ny synvinkel.

– Laura Hatfield, curator