KLISTER

Nätverket Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige.

Nätverket vill belysa samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället. Samtidskonsten utgör idag en allt viktigare frizon för experimenterande och diskuterande verksamhet. Här är frågor om ekonomi, demokrati, publik och konstens eget ”ekosystem” centrala. De mindre och ofta underfinansierade konstinstitutionerna investerar gärna i yngre, mindre etablerade konstnärer och nya arbetssätt. Därför är de ett viktigt producent- och distributionsled för stora institutioner och konstmarknaden. De är också viktiga för kommande generationer konstnärer och publik i hela landet.

En fråga som engagerar Klister är Vilken funktion har konsten i samhället? Konsten behöver spelrum för att på allvar kunna vara en resurs för en plats, stad eller bygd. Konstens betydelse är större än det enskilda galleriet, museet eller konsthallen som utgör viktiga plattformar för konsten. Kulturens roll i samhällsutvecklingen diskuteras i dag i många sammanhang, ofta blir dock dessa samtal rätt allmänt hållna. Dessutom handlar de mer och mer om konstens sociala och ekonomiska nyttofunktion. Hur ser dessa samband egentligen ut? Hur kan politik, kulturliv och konstnärer, små och stora institutioner, kommun, stat och region samverka för att åstadkomma processer som låter konstens potential blomma?

Klister arrangerade tillsammans med Riksutställningar under 2013 “stafettsamtal” under rubriken Vilken funktion har konsten i samhället? Samtalen syftade till att lyfta fram samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas betydelse och värde ur ett demokratiskt och ekonomiskt samhällsperspektiv. Samtal har hittills arrangerats i Skövde och Gävle, och ytterligare samtal planeras. David Karlsson har varit moderator för samtalen som involverat tjänstemän och politiker på de olika orter där de arrangerats.

I augusti 2014 släpptes Inga undantag, en rapport om samtidskonsthallarnas nyckelfunktion i konstliv, civilsamhälle, bildning och forskning. Den är författad av Mikael Löfgren och beställd av Klister, med finansiellt stöd från Riksutställningar. I rapporten hävdas att Sveriges samtidskonsthallar utgör start- och landningsbanor för intensiv trafik mellan det lokala och det globala men också mellan olika epoker. Dessa styrkor förbises dock ständigt och istället utsätts konsthallarna för brysk behandling av framför allt den snabbt växande offentliga byråkratin, säger Löfgren.

Läs rapporten: Inga undantag. Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar (PDF)

Klisters medlemmar är Alingsås konsthall, Bildmuseet i Umeå, Borås konstmuseum, Botkyrka Konsthall, Gävle Konstcentrum, Göteborgs konsthall, Kalmar konstmuseum, Konsthall C i Hökarängen, Konsthallen Bohusläns museum, Konsthallen i Haninge kulturhus, Kulturens Hus i Luleå, Lunds konsthall, MAN-Museum Anna Nordlander i Skellefteå, Marabouparken konsthall i Sundbyberg, Röda sten konsthall i Göteborg, Signal i Malmö, Skövde kulturhus, Tensta konsthall och Örebro konsthall. På initiativ av Tensta konsthall och Konsthall C hölls ett första samlande möte i Tensta i september 2012.