Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Sedan 2011 har konstkonsulenten erbjudit länets kommuner workshops inom konst med anknytning till skolans läroplan. Exempel på workshops har varit Konst, Design, Arkitektur, Tjej eller kille- spelar roll? Gestalta och forska.


Aktuella projekt på Kalmar konstmuseum:

FORSKA OCH GESTALTA

Glödlampa

Vad är radioaktivitet? Vem skriver historien? Vad är ett arkiv? Varför samlar man saker? Hur gammal är en sten? Vad är samtidskonst? Hur funkar en lampa? Hur tänker man i bilder? När var fotografi kemi?

Kalmar konstmuseum visar en utställning med konstnären Lina Selander, 13 september – 16 november. I sitt konstnärskap forskar och gräver Lina i arkiv och hittar fynd av historiska citat och ställer dem mot naturvetenskapliga undersökningar. Hon ställer också frågor om vad fotografi är och hur det påverkar oss. Läs mer på Lina Selanders webbsida: linaselander.com

Genomförande

Steg 1. Projektet inleds med en lärarträff med visning och en workshop med samma upplägg som för eleverna. Eleverna kommer att möta en konstpedagog, en konstnär och en filmpedagog på Kalmar konstmuseum. Elevernas besök på museet tar tre timmar i anspråk, för- eller eftermiddag. Besöket är uppdelat i tre delar och inleds med att museets konstpedagog visar utställningen. Därefter blir det workshop med en konstnär och filmare som inleds med att eleverna gestaltar med bild, foto eller film det som väckt intresse och frågor. Avslutningsvis samtalar och diskuterar gruppen kring sina intryck och tankar. Syftet med besöket och workshopen är att eleverna får med sig konkreta frågeställningar att undersöka och jobba vidare med i skolan.

Steg 2. Elevernas arbete från besöket på Kalmar konstmuseum blir till ett underlag att arbeta vidare med tillsammans med lärarna i skolan. Vi ser framför oss ett undersökande arbetssätt i exempelvis historia, NO och bild. Upplägget på skolan planeras i samråd med lärare, konstnär och filmpedagog. Fotografi och film är de gestaltande uttrycken som eleverna kommer att använda sig av och berättandet är den gemensamma nämnaren. Filmpedagogen besöker skolan inledningsvis för att ge grunderna i bild- och filmberättande och följer upp med ett besök när produktionerna ska bli färdiga. Resultatet kan bli exempelvis en dokumentär, ett reportage, en konstnärlig gestaltning eller bildberättelse.

Steg 3. Arbetet kommer att visas på Kalmar konstmuseum i samband med kulturlovet vecka 44 i samband med Ljus på kultur.

Mål och syfte

Konstnärer idag är ofta undersökande i sitt arbete och tar sig an samhällsfrågor som miljö, identitet och vår historia. Konstnärer jobbar i processer liksom forskare. Målet med Skapande skola projektet är att inspirera till undersökande och gestaltande arbetsätt. Genom att koppla ihop naturvetenskapliga ämnen, arkivmaterial och hur forskare och konstnärer arbetar idag så tror vi att man kan väcka nyfikenhet och sänka tröskeln in till naturvetenskap, historia och konst. Att också arbeta tillsammans precis som en del konstnärer och forskare gör, skapar inspiration, delaktighet och inflytande.

Skolämnen: språk, historia, NO, bild
Årskurs: Mellanstadiet, årsk. 5
Plats: Kalmar konstmuseum och skolan
Tid: Kalmar konstmuseum workshop 3 tim, 4 tim foto- och filmworkshop
Arbetet kan ske från och med den 15 september 2014.


SAMTID + KONST!

Gyllene häst skulpturVad är samtidskonst? Måste konst vara en målning? Vem bestämmer vad som är konst?

Två citat från en uppsats kring samtidskonst i skolan: ”Samtidskonsten är ett viktigt språkrör som både kan sammanföra konsten med livet och samhället med skolan”, ”Unga lever i nuet och är det någon som kan förstå samtidskonsten så måste det vara de!”

Kalmar konstmuseum presenterar utställningar med samtidskonst som ställer frågor om samhället, människan och relationer. Samtid+ konst är ett projekt inom Skapande skola som riktar sig till elever i årkurs åtta eller nio.

Genomförande

Projektet är uppdelat på två tillfällen – ett möte på Kalmar konstmuseum och ett i skolan. Vid första tillfället möter eleverna en konstpedagog på Kalmar konstmuseum, får en introduktion i samtidskonsten, ser en aktuell utställning och är med om en workshop tillsammans med sina lärare. Eleverna får en uppgift som går ut på att göra ett kort samtidsprojekt kopplat till ett ämne som man arbetar med i skolan.

Eleverna arbetar i grupp om 4–5 elever. Andra tillfället möter eleverna konstpedagogen i sin skola. Då diskuteras och visas projektet upp. En utställning presenteras på Kalmar konstmuseum under höst 2014. Lärarna får också en introduktion i samtidskonst vid planeringsmötet.


Vid frågor och kontakt angående Skapande skola, kontakta:
anneli.berglund @ kalmarkonstmuseum.se