Vad vi vill, och varför

Interiör Kalmar konstmuseum

Vision

Kalmar konstmuseum med bild- och formutvecklaren i Kalmar län och Designarkivet skall skapa ett rikare liv för invånarna i Kalmar län genom att vara ett initierat och tongivande forum för konst och design.

Verksamheten skall vara en aktiv del av samhället i nära samarbete med kulturinstitutioner, skolor, akademi, näringsliv, besöksnäring och fria kulturutövare. Genom utveckling och förvaltning av Konstföreningens samlingar skall regionens konst- och designarv tillgängliggöras och förmedlas samt användas som utgångspunkt för ett kreativt och kritiskt samtal om samtiden.

museets, bild- och formutvecklarens och Designarkivets verksamhet

Kalmar konstmuseum med bild- och formutvecklaren och Designarkivet i Pukeberg är sammantagna ett regionalt museum för konst och design i Kalmar län med ändamål att väcka intresse för och sprida kunskap om konst och formgivning i Kalmar län.

Konstmuseet med Designarkivet skall i sin verksamhet uppfylla nationellt och internationellt gällande kvalitetskrav. Verksamheten skall eftersträva bredd, öppenhet och tillgänglighet för olika grupper och intressen, unga och gamla. Målet skall vara att främja debatt, kontakt och kommunikation kring konstens olika former och att stimulera människors kreativitet, reflektion och kritiska tänkande. Konstmuseet med Designarkivet skall utgöra en kulturell motor för vitalisering och utveckling på konstens och designens område. Som en grund härför utvecklas och förvaltas Konstföreningens samlingar av konst och formgivares arbetsmaterial.

Designarkivet i Pukeberg
Verksamhetens syfte är att utveckla, tillgängliggöra och förmedla arkiv och samlingar. Arkivet skall bedriva ett aktivt publikarbete samt samarbeta med formgivare, forskning, näringsliv och enskilda inom designområdet. Prioriterade verksamhetsområden är samarbetet med universitetet och ett ansvarstagande för den kunskap som ryms i Glasrikets arkiv. Lokalerna i Pukeberg är mycket ändamålsenliga och håller högsta standard, såväl tekniskt som säkerhets- och klimatmässigt.

Utställningsverksamhet
Kalmar konstmuseum med Designarkivet i Pukeberg skall arrangera tillfälliga utställningar med huvudsakligen samtida konst och design i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Man skall producera såväl utställningar i egen regi som i samarbete med andra institutioner, gallerier och enskilda konstnärer. Museet med Designarkivet skall också göra utställningar och projekt avsedda att spridas inom och utom länet.

Konstbildning
Genom programverksamhet, föreläsningar, seminarier och visningar skall museet vara aktivt i regionens kulturliv och bildningsverksamhet. Museet driver för närvarande ett särskilt omfattande bildningsarbete för vuxna på kvällstid, bl a i samarbete med Senioruniversitetet.

Pedagogik
Museet med Designarkivet skall i sin pedagogik inbjuda till att stärka intresset för och kunskapen om bild och form genom olika pedagogiska insatser för barn och ungdom. Ateljén drivs på vardagarna av barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun. På söndagar och sommartid skall museet driva ateljén i egen regi och den skall då vara öppen för alla barn och unga.

Bild- och formutvecklaren
Bild- och formutvecklaren skall arbeta med ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv för ökad kunskap och utökat kontaktnät samt strategiskt för en integration av konsten på olika nivåer i samhället. Bild- och formutvecklaren skall främja, utveckla och stärka konstområdet genom olika verksamheter för barn och unga, enskilda konstnärer och konstföreningar. Uppdraget skall fullgöras genom olika konst- och designverksamheter i projektform och genomföras i nära samarbete med skolor, kulturförvaltningar, konstnärer och konstföreningar i länet. Till bild- och formutvecklarens uppgifter hör också att strategiskt och praktiskt stödja regionalt baserade formgivare och konstnärer genom utvecklingsinsatser och utställningsprojekt.

Samverkansfunktioner
Konstmuseet med bild- och formutvecklaren och Designarkivet skall inom sina respektive kompetensområden biträda enskilda och föreningar – varav länets konstföreningar är av särskild vikt – samt kommunala, landstingskommunala och statliga myndigheter. Museet skall vidare samordna sin utåtriktade verksamhet med besöksnäringen i länet.

Bakgrund
Kalmar konstförening är huvudman för Kalmar konstmuseum, bild- och formutvecklaren i Kalmar län och Designarkivet i Pukeberg. Tillsammans utgör de ett regionalt museum för konst och formgivning i Kalmar län. Verksamheten finansieras genom årliga anslag från Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun, Nybro kommun och staten genom Kulturråd och Arbetsförmedling. Allmänna mål och riktlinjer för verksamheten anges i stadgar för Kalmar Konstförening samt i detta måldokument.

Kulturpolitiska strategier och preciseringar anges i en särskild överenskommelse med Kalmar läns landsting. Denna grundas på följande dokument: Nationella kulturpolitiska mål, Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län (RUS), Landstingsplanen, Kulturplan Kalmar län, Relevant – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län samt Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer.

allt enligt Måldokument för Kalmar konstmuseum antaget av styrelsen för Kalmar konstförening 2016-11-08

Bli medlem

Medlemmar i Kalmar konstförening har fri entré till konstmuseets utställningar och får löpande information om vad som händer på museet. Genom medlemsskapet stöder du dessutom inköp av konst och restaureringen av museets samling.

Vi hanterar självfallet dina personuppgifter på det sätt som svensk lag vill.