Öppning – Kalmar konstmuseum 5/12

(For English please scroll down)

Tid: Lördag 5 december 2015
Plats: Kalmar konstmuseum
Program: kl 14 Museichef Bengt Olof Johansson hälsar välkommen och inviger utställningen
kl 15 Samtal i utställningsrummet med närvarande konstnärer och publiken
Utställningen pågår 05/12 – 28/02 2016
Medverkande konstnärer: Ingela Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg

Glas är en aldrig stillastående massa – det är massa i rörelse. Massa i rörelse utforskar glaset som idé, historia, vara och produktion: industri och människors samspel som grund för ett samhällsbygge. I Massa i rörelse har sex svenska konstnärer undersökt Glasriket med utgångspunkt i den lokala och globala samhällsförändringen.Vilken betydelse har glaset haft och hur är det att leva i Glasriket när merparten av produktionen är förflyttad utomlands? Har arbetskraftsinvandringens bidrag till glasindustrins framgång osynliggjorts? Hur hanteras och gestaltas förlusten och förändringen av arbete, identitet och gemenskap?

Utställningen på Kalmar konstmuseum är ett nedslag i en längre process med olika aktiviteter. Projektet är ett initiativ av konstnären Ingela Johansson som bjudit in konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. I dialog med platsen och de människor som varit och fortfarande är beroende av glaset som hantverk och industri behandlas och gestaltas förändringen inom den svenska glastillverkningen som ett exempel på ett samhälle i omvandling. Under utställningens gång kommer en serie samtal äga rum med utgångspunkt i de olika arbetena. Den 18-19 februari 2016 arrangerar Kalmar konstmuseum och curator Lisa Rosendahl en internationell konferens på temat. I augusti 2016 arrangeras en andra del av konferensen i samverkan med projektet RESIDENCE-IN-NATURE.

Time: Saturday, December 5, 2015
Place: Kalmar konstmuseum, Kalmar, Sweden
Programme: 2 pm Museum Director Bengt Olof Johansson says welcome and inaugurates the exhibition
3 pm Conversation in the exhibition with the present artists and audience
The exhibition takes place between 05/12 2015 – 28/02 2016
Participating artists: Ingela Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg

Glass is a never stagnant mass – it is moving mass. Moving Mass explores the glass as concept, history, product and production: industry and human interaction as the basis for community-building. In Moving Mass, six Swedish artists have explored “The Kingdom of Crystal”, with the local and global changes in society as starting point. What significance has the glass had, and what is it like to live in The Kingdom of Crystal when most of the production has moved abroad? Has the labour immigration contribution to the glass industry’s success been made invisible? How is the loss and transformation of the work, identity and community dealt with and portrayed?

The exhibition at Kalmar konstmuseum is a feature in a longer process with various activities. The project was initiated by the artist Ingela Johansson, who invited artists Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. In dialogue with the place and the people, who were and still are dependent on the glass craft and industry, the change in the Swedish glass production are dealt with and portrayed as an example of a community in transition. During the exhibition period a series of talks take place with the various works as starting point. On 18–19 February 2016 Kalmar konstmuseum and curator Lisa Rosendahl organize an international conference on the theme. In August 2016, a second part of the conference will be organized in collaboration with the project RESIDENCE-IN-NATURE.