Konferens 18-19/2 – Att gestalta samhällsförändring

(For English please scroll down)


– om konstnärens roll som kunskapsproducent och konstinstitutionen som plats för tvärdisciplinära samtal

Det pågående konstprojektet Massa i rörelse behandlar Glasrikets historia, samtid och framtid, sett ur sex olika konstnärers skilda perspektiv. Tyngdpunkten ligger på frågeställningar om glasindustrin, i relation till lokal och global samhällsutveckling. Konferensen Att gestalta samhällsförändring tar Massa i rörelse som utgångspunkt för att skapa ett tvärdisciplinärt samtal om olika metoder för att synliggöra vår samtid och dess bakomliggande historia. Presentationer av konstnärerna som medverkar i Massa i rörelse varvas med andra röster. Samtidigt behandlar konferensen frågan om vad det innebär för konstnärer, curatorer och konstinstitutioner att på olika sätt arbeta platsspecifikt. Vad finns det för metoder för att gå i dialog med en specifik kontext – och för att kunna utgå från den i sitt arbete? Utställningen Massa i rörelse besöks med fördel innan konferensen.

Konferensen är utvecklad av curator Lisa Rosendahl på uppdrag av Kalmar konstmuseum och projektet Massa i rörelse. I augusti 2016 kommer en andra del av konferensen, arrangerad i samarbete med projektet RESIDENCE IN NATURE.

Torsdag 18 februari (på engelska)
Plats: Kalmar läns museum
Tid: 14-19.00
(registrering och möjlighet att se utställningen på Kalmar konstmuseum från 11.00)

Konstnärliga, institutionella och curatoriska metoder: Hur kan man arbeta med konst som en del av en samhällsundersökning? Vilka roller kan konsten ta i tvärvetenskapliga sammanhang? Vad innebär det att som institution, curator eller konstnär i sitt arbete under längre tid utgå från en specifik kontext?

14.00 – 14.15 Bengt Olof Johansson, Kalmar konstmuseum, hälsar välkomna, moderator Lisa Rosendahl introducerar konferensen

14.15 – 14.45 Massa i Rörelse: projektet introduceras av de deltagande konstnärerna Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg

14.45 – 15.30 Helene Larsson Pousette, Curator, Historiska museet, Stockholm

15.30 – 16.15 Annette Bhagwati, Projektledare och Curator, HKW, Berlin

16.15 – 16.45 Publiksamtal med Helene Larsson Pousette, Annette Bhagwati och Ingela Johansson om metoder för att arbeta med konst som en del av en samhällsundersökning. Moderator: Lisa Rosendahl

16.45 – 17.15 Fikapaus

17.15 – 18.00 Aneta Szyłak /Alternativa (Gdansk)

18.00 – 18.45 Publiksamtal om institutionella och självorganisatoriska metoder för platskontextuella arbeten med Aneta Szyłak, Bengt Olof Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson och Malin Pettersson Öberg. Moderator: Lisa Rosendahl

19.30 Middag Söderport, förbokning nödvändig

Anmälan
Anmälan sker senast 11 februari via insättning på postgironummer 66 11 38-8
Obs! Begränsat antal platser.

Dag 1 Kalmar läns museum, fika ingår: 280 SEK, student 150 SEK
Middag dag 1 Söderport 19.30: 420 SEK
Dag 2 Pukeberg, lunch och fika ingår : 280 SEK, student 150 SEK

Specialkost meddelas till: info@kalmarkonstmuseum.se
För frågor om program och innehåll, kontakta Lisa Rosendahl, lisarosendahl@gmail.com
För övriga frågor, kontakta Kalmar konstmuseum, bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se

Fredag 19 februari (på svenska)
Plats: Pukeberg
Tid: 9.30 – 16.00 (Buss från Kalmar konstmuseum avgår 9.00, återresa 16.30)

Hur får vi syn på vår samtid? Hur kan vi på olika sätt arbeta med komplexitet i våra tolkningar av världen? Vilken roll spelar fiktionen för arkeologens, historikerns och konstnärens sätt att arbeta? Kan man läsa samhällsförändring genom bruksföremål? Konstnärerna som deltar i projektet Massa i Rörelse delar med sig av sina arbetsprocesser och metoder i dialog med utövare från andra fält.

09.00 Buss från Kalmar Konstmuseum till Pukeberg

09.30 Bengt Olof Johansson hälsar välkomna, Lisa Rosendahl introducerar dagen.

09.45 – 10.00 Eva Wängelin introducerar Designarkivet.

10.00 – 10.15 Malin Pettersson Öberg, konstnär: Att läsa glaset

10.15 – 10.45 Cornelius Holtoft, Professor i Arkeologi, Linnéuniversitetet

10.45 – 11.00 Caroline Mårtensson, konstnär: Efterklang

11.00 – 11.30 Publiksamtal med Malin Pettersson Öberg, Cornelius Holtoft, Caroline Mårtensson och Eva Wängelin.

11.30 – 12.30 Lunch och möjlighet att besöka Designarkivet

12.30 – 12.45 Åsa Jungnelius, konstnär: Titta en vara som kan tala!

12.45 – 13.15 Johanna Rosenqvist, Lektor Institutionen för Musik och Bild, Linnéuniversitetet

13.15 – 13.30 Johanna Gustafsson Fürst, konstnär: Skådespelartransparensen och Distributionen

13.30 – 13.50 Publiksamtal med Åsa Jungnelius, Johanna Rosenqvist och Johanna Gustafsson Fürst.

13.50 – 14.15 Fikapaus

14.15 – 14.30 Eva Arnqvist, konstnär: Positionsförflyttningar – en studie i rött

14.30 – 15.00 Peter Aronsson, Professor i Historiebruk och kulturav, Prorektor Linnéuniversitetet

15.00 – 15.15 Ingela Johansson, konstnär: I ljuset och skuggan av ornamenten

15.15 – 16.00 Avslutande diskussion med samtliga talare

16.30 Buss avgår mot Kalmar konstmuseum

 

CONFERENCE: ART AND THE MANIFESTATION OF SOCIAL CHANGE

the artist’s role as a knowledge producer and the art institution as host of cross-disciplinary enquiries

The art project Moving Mass deals with the history, present and future of glass production in Småland – a region popularly referred to as “The Kingdom of Crystal” – from six different artists’ perspective. The emphasis of the project is on questions about the glass industry in relation to changes in local and global society. The conference “Art and the Manifestation of Social Change” takes Moving Mass as the starting point to create a cross-disciplinary conversation about different methods to visualize our contemporary time and its underlying history.

The conference also addresses the question of what it means for artists, curators and art institutions to work site-specifically. What are the methods to engage in dialogue with a specific context and take that as a starting point for your work? Presentations of the artists participating in Moving Mass are alternated with other voices.

The conference is developed by curator Lisa Rosendahl as a commission by Kalmar konstmuseum and the project Moving Mass. In August 2016 a second part of the conference is arranged in collaboration with the project RESIDENCE IN NATURE.

Registration and attendance
Sign up by February 11th via Swedish postal giro 66 11 38-8, or contact us at info@kalmarkonstmuseum.se for international service.
Limited seats available.

1st day, coffee included: 300 SEK, student 150 SEK
Dinner 1st day, 19.30 at Söderport: 420 SEK
2nd day, lunch and coffee included: 300 SEK, student 150 SEK

If you are allergic or have special dietary wishes, please let us know: info@kalmarkonstmuseum.se
For questions about content and program, contact Lisa Rosendahl: lisarosendahl@gmail.com
Any other questions, contact Kalmar konstmuseum: bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se

Thursday February 18th (in English)
Location: Kalmar läns museum
Time: 14-19.00
(Registration and possibility to visit the exhibition at Kalmar konstmuseum from 11.00)

The session will address artistic, institutional and curatorial methods for working with art as part of a larger investigation into societal change. What does it imply for an institution, curator or artist to take a profound engagement in a specific context as a starting point for their work?

14.00 – 14.15 Welcome by Bengt Olof Johansson, director at Kalmar konstmuseum.
Moderator Lisa Rosendahl introduces the conference.

14.15 – 14.45 Moving Mass: introduction to the project by the participating artists Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg

14.45 – 15.30 Helene Larsson Pousette, curator, The Swedish History Museum, Stockholm

15.30 – 16.15 Annette Bhagwati, project leader and curator, HKW, Berlin

16.15 – 16.45 Q&A with Helene Larsson Pousette, Annette Bhagwati and Ingela Johansson on methods for working with art as part of a broader enquiry into societal change. Moderator: Lisa Rosendahl

16.45 – 17.15 Coffee break

17.15 – 18.00 Aneta Szyłak / Alternativa, Gdansk

18.00 – 18.45 Q&A focusing on institutional and independent methods when working site specifically. With Aneta Szyłak, Bengt Olof Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. Moderator: Lisa Rosendahl

19.30 Dinner at Söderport, advance booking necessary

Friday February 19th (in Swedish)
Location: Pukeberg
Time: 9.30 – 16.00 (Bus from Kalmar konstmuseum leaves 9.00, return trip 16.30)

How do we catch sight of our contemporary time? What role do different ways of mediating knowledge play? The artists participating in the project Moving Mass reflect on their working processes and methods in dialogue with practitioners from other fields.

09.00 Bus from Kalmar konstmuseum to Pukeberg

09.30 Welcome by Bengt Olof Johansson, director of Kalmar konstmuseum. 
 Moderator Lisa Rosendahl introduces the day.

09.45 – 10.00 Eva Wängelin, Curator and Head of Designarkivet, introduces Designarkivet.

10.00 – 10.15 Malin Pettersson Öberg, Artist: Reading Glass

10.15 – 10.45 Cornelius Holtoft, Professor in Archeology, Linnéuniversitetet

10.45 – 11.00 Caroline Mårtensson, Artist: Reverberation

11.00 – 11.30 Q&A with Malin Pettersson Öberg, Cornelius Holtoft, Caroline Mårtensson och Eva Wängelin.

11.30 – 12.30 Lunch and possibilities to visit the Design Archive

12.30-12.45 Åsa Jungnelius, Artist: Look a Commodity That Can Speak!

12.45-13.15 Johanna Rosenqvist, Lecturer The Department of Music and Art, Linnaeus University

13.15 – 13.30 Johanna Gustafsson Fürst, Artist:The Spectacle of Transparency andThe Distribution

13.30 – 13.50 Q&A with Åsa Jungnelius, Johanna Rosenqvist and Johanna Gustafsson Fürst.

13.50-14.15 Coffee break

14.15-14.30 Eva Arnqvist, Artist: Shifting Positions – a Study in Red

14.30-15.00 Peter Aronsson, Professor and Pro-Rector Linnaeus University

15.00 – 15.15 Ingela Johansson, Artist: In the Light and Shade of the Ornaments – a Rehearsal

15.15 – 16.00 Concluding discussion with all participants

16.30 Bus leaves toward Kalmar konstmuseum

 

swedishartscouncil_logo RF-logo-svart