Malin Pettersson Öberg

(For English please scroll down)

Malin Pettersson Öberg, f. 1979 i Falun och bosatt i Stockholm, är en konstnär verksam inom flera media. Hon innehar en master i konst från Konstfack (2007) och har studerat videokonst och experimentell film vid École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs i Paris och Kungl. konsthögskolan i Stockholm. Pettersson Öbergs praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Hon använder essän som format för att undersöka hur vi upplever tid och rör oss mellan platser och kulturella eller nationella identiteter. I en värld av ständigt översättande samlar hon eget och approprierat text- och bildmaterial som sedan sätts samman till nya flöden och berättelser.

Sedan 2007 har Pettersson Öberg medverkat i ett flertal screenings och utställningar i Sverige och utomlands, bl.a. på Iaspis/Konstnärsnämnden (2015) och Bonniers Konsthall (2007, 2011) i Stockholm, Dalarnas museum i Falun (2013), CentQuatre och Svenska institutet i Paris (2009, 2012) och i International Short Film Festival Oberhausen (2014, 2016). Hon arbetar som lärare på Nyckelviksskolan och är sedan 2010 medorganisatör till ateljéföreningen och projektrummet Slakthusateljéerna i Stockholm där hon driver ett utbyte mellan Island, Frankrike och Sverige. I Dalarna där hon växte upp, liksom i Paris mångkulturella stadsdelar, har hon arbetat med liknande frågor som i Massa i rörelse.

ATT LÄSA GLASET   –   READING GLASS

I videoverket Att läsa glaset utforskar Malin Pettersson Öberg glaset som begrepp och associationsyta med bakgrund i den konstglassamling som Emmaboda kommun köpte år 2009 och kring vilken The Glass Factory i Boda är uppbyggd. I glimtar ur en enda tagning filmad med rörlig kamera möts vi av de bruks- och konstglas som förvaras på hyllorna i arkivet. Glasen är formgivna av konstnärer som Elis Bergh, Hertha Hillfon, Erik Höglund och Monica Backström. Tillsammans med en läsning av citat och anteckningar om glaset och dess historia vävs ett flöde av ord och bilder som blir till en analogi över glasmassans och industrisamhällets föränderlighet.

Till lika delar dokument och subjektiv reflektion, vill Pettersson Öberg med filmen väcka frågor kring glasets betydelse för vår förståelse av omvärlden såväl som av oss själva. Hon lyfter arkiverandets och historieskrivningens inneboende svårigheter och ställer frågor kring urval och berättarperspektiv. Vem tillåts tolka och återge, och vilken roll har teknologi och vetenskap spelat för vår uppfattning av omvärlden och oss själva? Begrepp som seende, samlande och ursprung undersöks och ställs mot termer som kontroll, segregation och homogenitet, som ofta används för att beskriva glasets tillverkning.

Att läsa glaset har filmats i The Glass Factory’s arkiv i Boda 2015, och innehåller glas formgivna i glasbruken i Kosta, Boda och Åfors av följande konstnärer: Elis Bergh, Oscar Dahl, R.A. Hickman, Paul Hoff, Anna Ehrner, Klas Göran Tinbäck, Ann Wåhlström, Hertha Hillfon, Monica Backström, Erik Höglund, Gun Lindblad, Bengt Edenfalk, Signe Persson-Melin, Rolf Sinnemark, Fritz Kallenberg, Gabriel Burmeister, Kjell Engman, Ann Wärff, Göran Wärff, Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Gösta Linderholm, Åsa Jungnelius och Ludvig Löfgren.

Filmen har producerats i dialog med The Glass Factory och konstnärerna i samarbetet Massa i rörelse, liksom med stöd av Konstnärsnämnden, Statens kulturråd och Kalmar konstmuseum. Verket rymmer samarbeten med Samuel Nicolas, musik och ljud, Axel Diedrichs, kamera och ljus, Nils Fridén, postproduktion, William Jewson, översättning, och Filmform, distribution. Arbetet med filmen har inneburit värdefulla möten och samtal med bl. a. journalisten Agneta Gustavsson, glasantikvarien Gunnel Holmér, bildkonstnären och f.d. glasgravören Åke Bergqvist, glasinnovatören och formgivaren Monica Backström, och Emma Karlsson, ansvarig för samlingar och dokumentation i Boda.

English:

In her film Reading GlassMalin Pettersson Öberg explores glass as an idea and association surface with a point of departure in the art glass collection around which the museum of The Glass Factory in Boda is built, a collection bought by Emmaboda municipality in 2009. In glimpses from one single take with a moving camera, we follow tableware and art glass stored on the shelves of the archive. The glass is designed by artists such as Elis Bergh, Hertha Hillfon, Erik Höglund and Monica Backström. Together with a reading of quotes and notes on glass and its history, as well as a musical interpretation, we are submerged into an audiovisual flow which becomes an analogy to the transformation of the glass melt as well as the industrial society.

In equal parts document and subjective reflection, Pettersson Öberg wishes to raise questions about the significance of glass. How did it affect Swedish identity and culture, and what impact did it have on our understanding of the world? She highlights the difficulties involved in archiving and the writing of history, and asks questions about selection and points of view. Concepts such as vision, collecting, imitation and origin appear next to terms such as control, segregation and homogeneity; often used to describe glass manufacturing.

Reading Glass has been filmed in the archives of The Glass Factory in Boda, 2015, and features glass designed in the glassworks of Kosta, Boda and Åfors by the following artists: Elis Bergh, Oscar Dahl, R.A. Hickman, Paul Hoff, Anna Ehrner, Klas Göran Tinbäck, Ann Wåhlström, Hertha Hillfon, Monica Backström, Erik Höglund, Gun Lindblad, Bengt Edenfalk, Signe Persson-Melin, Rolf Sinnemark, Fritz Kallenberg, Gabriel Burmeister, Kjell Engman, Ann Wärff, Göran Wärff, Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Gösta Linderholm, Åsa Jungnelius and Ludvig Löfgren.

The film has been produced in dialogue with The Glass Factory and the artists in Massa i rörelse, with support from the Swedish Arts Grants Committee, the Swedish Arts Council and Kalmar Museum of Art. It features collaborations with Samuel Nicolas (FR), musical composition, Axel Diedrichs (SE), camera and light, Nils Fridén (SE), postproduction, William Jewson (GB/SE), translation, and Filmform (SE), distribution. The work on the film has involved valuable encounters and conversations with a.o. journalist and filmmaker Agneta Gustavsson, glass antiquarian Gunnel Holmér, visual artist and former glass-engraver Åke Bergqvist, designer and glass innovator Monica Backström, and Emma Karlsson, head of collections and documentation at The Glass Factory in Boda.

CV
PDF with dialogue and info
PDF med dialog och info
www.malinpetterssonoberg.com