A COMPLICATED RELATION, PART I

Geta Bratescu (Rumänien), Ion Grigorescu (Rumänien), Tibor Hajas (Ungern), Tamas St. Auby (Ungern), Mladen Stilinovic (Kroatien), Rasa Todosijevic (Serbien) och Goran Trbuljak (Kroatien)

03/09 - 13/11 2011

Utställningen A Complicated Relation, part I presenterar konst från det som tidigare kallades Östeuropa. Det var en benämning som förutsatte ett delat Europa och existensen av ett Västeuropa. I dag, tjugotvå år efter Berlinmurens fall, ingår dessa östligare länder i Europa som helhet, men språket avslöjar att bilden inte är så okomplicerad. Vi talar om Ungern som ett f.d. Östeuropeiskt land, medan de tidigare västeuropeiska länderna idag representerar en outtalad normalitet. När muren föll upplöstes Västeuropa som tankefigur men begreppet f.d. Öst fortsätter att influera vår bild av Europa. Den här eftersläpningen i tanksätten påverkar även konstfältet – en stor del av de konstnärer som verkade i östra Europa under de socialistiska regimerna har fortfarande inte, även om det hänt mycket under senare tid, en självklar plats i samtidskonstens kanon.

De östeuropeiska samhällena under socialistisk regim som de deltagande konstnärerna verkade i skilde sig sinsemellan. ”Östeuropa” var aldrig en verklighet, men det fanns utan tvekan gemensamma grundförutsättningar, även om möjligheten att verka som konstnär såg olika ut i de olika länderna. A Complicated Relation, part I vill lyfta fram några viktiga konstnärskap med det gemensamt att konstnärerna verkade i ”Östeuropa” under 1970-talet, och med ett fokus på de konstnärliga praktiker som de utvecklade som ett svar på en komplicerad relation till det omgivande samhället.

För den konstnär som inte ville stödja den officiella ideologiska agendan, återstod ett starkt begränsat område att verka inom. Med de begränsade sammanhangen och valet, eller tvånget, att arbeta utanför den officiella scenen följde finansiella svårigheter och minimala produktions- och utställningsmöjligheter. En krets av kollegor, familj och vänner var i många fall den kontext som kunde erbjuda såväl samarbeten, publik, information och relevant kritik. Det privata hemmet kunde vara en bas för såväl produktion som visningsmöjligheter.
Konstnärliga praktiker som var mindre intresserade av det traditionella konstobjektet och som inte var beroende av dyrbar produktion eller officiellt stöd medförde möjligheter till en konstnärlig produktion som i sig inte var begränsad utan tvärt om utforskade nya metoder, ett nytt språk och nya sammanhang. A Complicated Relation, part I samlar några konstnärer som trots en repressiv samtid valde ett radikalt eget perspektiv och förhållningssätt.

Kalmar konstmuseum och Index, Stockholm
Curator: Helena Holmberg