LYSNING – KAN KONST OCH JORDBRUK FÖRENAS?

Kultivator

27/02 - 23/05 2010

LYSNING OCH BRÖLLOP

Kalmar konstmuseum är glada att kunna visa den första utställningen med Kultivator på en konstinstitution i Sverige. Kultivator är en grupp om fem konstnärer och jordbrukare från Öland som ingår i en internationell rörelse av tankar, experiment, praktiskt arbete och akademisk analys som verkar för att jordbruk och konst ska (åter)förenas. Denna rörelse kommer att kartläggas och gestaltas i utställningen Lysning på Kalmar konstmuseum, för att sedan firas och befästas med bröllopet i Dyestad på Öland till sommaren.

MAT – EN FRAMTIDSFRÅGA

Vår mat är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Vi har problem med vår mat. Inte så att vi inte får tillräcklig i denna del av världen utan snarare för mycket mat, fel mat och mat som produceras på fel sätt och på fel platser. Vårt sätt att leva förbrukar redan mer resurser än jordklotet klarar av samtidigt som fler människor på denna planet vill ta över vår livsstil. Paradoxalt nog har vi aldrig köpt lika många kokböcker som nu och lagt ner så mycket omsorg och resurser på våra kök samtidigt som vi aldrig förr köpt så mycket fast-food och halvfabrikat. Vi behöver helt enkelt ta nya radikala grepp och tänka annorlunda för att förstå och förändra relationen mellan hälsa, vår etik , ekonomi och de stora klimatförändringar som redan den nu levande generationen står inför.
Kalmarregionen är av tradition en viktig matproducent och det är därför inte orimligt att föreställa sig att ett avancerat nytt tänkande kring dessa frågor också ska kunna växa fram här. Konsten tycks även i detta sammanhang ha en roll att spela.

TRE FASER

Kultivator består av konstnärerna Malin Lindmark Vrijman, Mathieu Vrijman och Marlene Lindmark samt jordbrukarna Henric Stigeborn och Mia Lindmark. Kultivator är också en plats och en idé, men framför allt en ambition att sätta jordbruk och konst tillsammans, be dem förhålla sig till varandra och i och med äktenskapet gå in i ett fast förhållande (igen). Bröllopet kommer att utannonseras under en Lysning under ca tre månader på Kalmar konstmuseum och ska ses som en förberedelse för sommarens bröllop i Dyestad på Öland.
Om invändningar mot eller synpunkter på bröllopet finns kan man framföra dessa i samband med utställningen. Lysning är mer en process än en traditionell utställning och kommer följdaktligen att vara som mest färdig i slutet av utställningsperioden. Lysning är uppdelad i tre olika faser som under tiden kommer att addera kunskap, material och händelser. Kultivator upprättar också ett bemannnat «kontor» i utställningsrummet som ska informera om utställningen och arbeta praktiskt med förberedelserna inför bröllopet. En presentation av Kultivators tidigare arbeten finns också i rummet från början.

FAS ETT

Familjeträdet. Under fas skapas ett familjeträd, direkt på väggen och parallellt, virtuellt på nätet. Det börjar som ett offentligt samtal på öppningsdagen då ett antal personer med djup kunskap om konst och jordbruk föreslår personer, grupper rörelser och riktningar som kan utgöra delar av trädet.

«Kulturell delaktighet i utformningen av framtida system för livsmedelsproduktion handlar inte om att använda några kreativa hjärnor att förbättra detaljer av helheten. Det handlar om att göra livsmedelsproduktion och jordbruk till en del av allmänhetens medvetenhet och kunskap. Det handlar om att dela och diskutera nödvändiga beslut för framtiden, öppet och allmänt. Det handlar om att ge människor möjlighet att ta aktiv del i att bygga system och processa erfarenhet – genom konst + jordbruk. « /Kultivator

FAS TVÅ

Jordreform och öppen källkod.  Fas två inleds med ett offentligt seminarium med inbjudna gäster som syftar till diskutera ägande och tillgänglighet och sluta i ett tydligt påstående som ska följa med de mobila odlingar som planteras i utställningsrummet under fas två. Dessa odlingar som under utställningstiden växt till sig till små trädgårdar, ska sedan distribueras till Kalmarregionens 12 olika kommuner vid lysningens slut.

«traditionell kunskap har växt fram som en tradition som delas den har vuxit kumulativt och kollektivt, det är det som gör den djupt distinkt internationell upphovsrätt bygger på idén om en individ som har rättigheter, som bygger på idén om en person som gjort en innovation, vilket inte är hur kunskap fungerar « /Dr Vandana Shiva

FAS TRE

Ornamental. Konstnärer och konststuderande inbjuds att under fas tre omvandla utställningsrummet till en ateljé. Lysningens ackumulerade kunskap och material utgör utgångspunkten för ornamentala studier i syfte att undersöka fältet mellan dekorativt måleri inom den traditionella bondekulturen och dagens ekologiska high tec-installationer. Lysning avslutas med en maskeradbal den 15 maj.