SVENSK KONCEPTKONST

Svenska konstnärer

04/09 - 14/11 2010

Utgångspunkten för utställningen var iakttagelsen att konceptkonsten är mycket närvarande bland unga konstnärer och konststuderande idag. Nästan oavsett de uttrycksformer man använder är arvet från den kärna av amerikanska konstnärer som definierade konceptkonsten en viktig del av de metoder man använder. Själva bruket av ordet ”koncept” i förhållande till ett visst projekt har dessutom spridit sig till en mängd sammanhang utanför konsten och används i stort sett inom alla områden som handlar om utveckling av ett eller annat, i reklamvärlden, i media och inom företagsvärlden.

Samtidigt har den process som lett fram till denna situation inom konsten i Sverige aldrig fått en ordentlig genomlysning. Vi är intresserade av det sätt på vilket det amerikanska inflytandet under 60-talet togs in och delvis förvandlades i det svenska konstklimatet och hur det sedan kunde få en så betydande ställning i konstlivet fram till i dag. Hur denna process ska beskrivas vill vi låta de konstverk vi sammanställer ledas oss till. De flesta personer som hade en aktiv roll i hur influenserna omsattes är fortfarande i livet och utgör därför en viktig källa till information i researcharbetet och urvalsprocessen.

Till skillnad från Fluxus-rörelsen har konceptkonsten emellertid inte varit så starkt knuten till personer utan har levt vidare genom olika generationer och i olika miljöer tämligen oberoende av varandra. Kanske är just det nyckeln till dess livskraft. Konceptkonsten är framförallt en metod, en metod som i någon mån går att jämföra med den vetenskapliga; man sätter upp ett antal ”regler” och låter dessa styra arbetet utan att i egentlig mening vara intresserad av att påverka resultatet. Detta står i direkt motsättning mot en romantisk hållning men också den starka tradition i Sverige som dikterades av studiet av naturen som en absolut förutsättning för konst överhuvudtaget. Detta radikalt ändrade förhållningssätt öppnade upp en rad andra konstnärliga projekt som på olika sätt kan sägas vara orena i förhållande till ursprungsidén.

Utsällning kom att omfatta verk av ett 40-tal konstnärer, från 60-talet fram till idag.

Research: Oscar Guermouche.
Curatorer: Martin Schibli och Bengt-Olof Johansson.