Protokoll från Kalmar konstförenings årsmöte 2019

Kalmar konstförening

PROTOKOLL FRÅN KALMAR KONSTFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2019

 

Tid: onsdagen den 24 april kl. 19:00
Plats: Kalmar konstmuseum, Biblioteket

 

1. Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande Maria Lindmark öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen fastställdes
3. Röstlängden fastställdes

17 st röstberättigade medlemmar.

4. Val av mötesordförande

Maria Lindmark valdes till ordförande för årsmötet.

5. Val av mötessekreterare

Anabelí Díaz valdes till sekreterare för årsmötet.

6. Årsmötet befanns vara behörigen utlyst.
7. Val av två justerare

Christer Olander och Eva Hermansson valdes att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare vid eventuell omröstning.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut

Anneli Berglund föredrog föreningens verksamhetsberättelse och Björn Olsson årsbokslutet.

Beslut:

Styrelsen får i uppdrag att till nästa år se över om det går att foga samman verksamhetsberättelse och årsbokslut till ett dokument på ett sätt som överensstämmer med stadgarna och god redovisningssed.

Beslut:

Verksamhetsberättelsen ska kompletteras så att det under rubriken ”Föreningsmedlemmar” framgår att Fred Johanson är hedersledamot i föreningen. Uppgift om hedersmedlemmar ska även framgent finnas med i verksamhetsberättelsen.

Mötet tackade Anneli och Björn för föredragningarna och la verksamhetsberättelse samt årsbokslut till handlingarna.

9. Revisionsberättelse

Annelie Egertz och Ulf Bexell föredrog revisionsberättelsen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

11. Fastställande av årsavgift för 2020

Årsmötet biföll styrelsens förslag, se bilaga 1. Förslaget innebär att: medlemskap i Kalmar konstförening oförändrat kostar 200 kr/person och 100 kr för studenter och pensionärer + 100 kr/person (parmedlemskap) eller vuxen boende på samma adress. Vi behåller möjligheten till ständigt medlemskap 5000 kr/person. Medlemsavgiften ska även fortsättningsvis ge fri entré.

12. Förslag på stadgeändring; val av valberedning.

Efter viss diskussion valde styrelsen att dra tillbaka sitt förslag till förmån för ett förslag lagt av Jonas Löhnn. Årsmötet biföll Jonas förslag med följande lydelse: Styrelsen bereder val till valberedning genom att insamla kandidaturer, som redovisas utan inbördes ordning till årsmötet. Särskilt tillfrågas avgående styrelseledamöter.

Ett bekräftande beslut på denna stadgeändring ska fattas på nästa årsmöte eller på annat stadgeenligt utlyst medlemsmöte dessförinnan. Därefter träder beslutet i kraft.

13. Information från medlemsutskottet

Då inget medlemsutskott utsetts under året lämnades ingen rapport.

14. Fastställande av arvoden 2019

Årsmötet biföll styrelsens förslag, se bilaga 3. Beslutet innebär att arvodena höjs till en nivå som är jämförbar med övriga kulturinstitutioner i länet.

Beslut:

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på skrivelse där det fastställs att det är valberedningen som ska bereda förslag om arvodesnivåer.

15. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval till år 2021 på följande ledamöter:
Kåre Holgersson, Tina Lindström och Louise Swärdshammar.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.

Beslutet innebär att styrelsen för Kalmar konstförening nu har följande sammansättning:
Peter Adolfsson, Kalmar 2018-2020
Anabelí Díaz, Kalmar 2018-2020
Kåre Holgersson, Bergkvara, 2019-2021
Maria Lindmark, Borgholm, 2018-2020
Tina Lindström, Kalmar 2019-2021
Louise Swärdshammar, Nybro 2019-2021
Bakri Wazzan, Kalmar 2019-2021

16. Val av styrelsesuppleanter

Valberedningen lämnade inget förslag på val av styrelsesuppleanter eftersom Ann-Christine Bayard och Bodil Petersson redan är valda till år 2020. En stadgeändring som innebär att föreningen minskar antalet suppleanter från fyra till två trädde i kraft detta år. Därför gjordes inget val utan Ann-Christine och Bodil fortsätter på sina mandat.

17. Val av ordförande

Valberedningen föreslog att Maria Lindmark väljs till ordförande på ett år. Årsmötet biföll valberedningens förslag.

18. Val av två revisorer

Valberedningen föreslog att Annelie Egertz väljs till auktoriserad revisor och Eva Hermansson till lekmannarevisor. Årsmötet biföll valberedningens förslag.

19. Val av två revisorssuppleanter

Årsmötet valde Mikael Olsson till auktoriserad revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag och delegerade till styrelsen att utse en lekmannarevisorsuppleant enligt valberedningens förslag (underlag för detta val saknades vid årsmötet).

20. Val av valberedning

Årsmötet beslutade att till valberedning välja: Anne Ljung, Oskarshamn, Jonas Löhnn, Kalmar och Ann-Karin Myklebostad, Kalmar, samt att till sammankallande utse Anne Ljung.

21. Frågor och förslag från föreningens medlemmar

Närvarande medlemmar yttrade att det uppskattas när föreningen/museet ordnar föreläsningar, kortare resor och samarbeten med andra konstföreningarna i länet. Det efterlystes fler mailutskick till medlemmarna om de aktiviteter som sker.
Museets chef Bettina Pehrsson och Maria Lindmark informerade om att museet just kommit igång med att formulera målsättningar verksamhetens arbete med hållbar utveckling vilket utgår från angående Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling.

22. Årsmötet avslutas

Maria Lindmark avslutar årsmötet och tackar alla närvarande för visat intresse.

Maria Lindmark, ordförande Anabelí Díaz, sekreterare

 

Christer Olander, justerare Eva Hermansson, justerare