Regionsamverkan Sydsverige – bild och form

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner och arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Kulturutskottet inom regionsamverkan har utsett bild- och formkonsten till ett av de gemensamma utvecklingsområdena.

Under 2018 bildades en arbetsgrupp bestående av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna för att ta fram riktlinjer och prioriteringar för bild- och formutvecklingen där växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk är särskilda utvecklingsområden. Målet är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige, i samklang med samtidskonstens utvidgade fält.

Arbetsgruppen har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och har ett kulturpolitiskt uppdrag. I regionsamverkan Sydsverige ingår Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Vi samarbetar för:
Ett väl fungerande och hållbart ekosystem i Sydsverige för bild- och formkonst där små och stora aktörer kuggar i varandra och syresätter området. Samverkan skapar arbetstillfällen och vidareutveckling för konstnärer, möjliggör gemensamt publikstrategiskt arbete och synliggör det lokala i samspel med det nationella, internationella och interkulturella.

 

Arbetsgruppens särskilda utvecklingsområden är:

Växelverkan mellan stad och landsbygd
Genom att utveckla långsiktiga relationer med konstaktörer, stora som små, oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar, skapas ett dynamiskt och hållbart produktivt ekosystem för bild- och formkonsten.

Kunskapsuppbyggnad & kunskapsutbyte
Genom kunskapsfördjupande insatser för konstnärer, konstaktörer, politiker, tjänstepersoner, konstpublik, studenter och civilsamhället, skapas förutsättningar för en gynnsam växelverkan och en gemensam helhetssyn.

Internationella nätverk
Genom att stärka och koppla samman internationella och lokala nätverk för konstaktörer framhävs Sydsverige som en del av den globala konstscenen.

 

Våra prioriteringar är:
· Att stimulera och utveckla residensprogram.
· Att samagera i Sydsverige genom aktiviteter och satsningar, utveckla gemensamma metoder för strategiskt utvecklingsarbete inom bild-och form.
· Att synliggöra och utveckla konstnärliga produktionsplattformar
· Att skapa arenor för konstkritik i Sydsverige

Mer om Regionsamverkan Sydsverige och de tre gemensamma kulturpolitiska prioriteringarna.

Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige