REKONSTRUKTION

Anna Odell

13/06 - 29/07 2009

Kalmar konstmuseum kommer att som första konstinstitution visa en fortsättning på konstnären Anna Odells uppmärksammade verk Okänd Kvinna 349701. Den 21 januari i år simulerade konstnären en psykisk sjuk person på Liljeholmsbron i Stockholm, polis kallades till platsen av förbigående, och hon blev förd till St Görans psykakut där hon blev intagen, drogad och lagd i bälte. Först dagen efter berättar Odell för personal att hon simulerat händelsen och att det hela var en del i ett större kommande konstprojekt som skulle presenteras på Konstfacks examensutställning våren 2009. Odell önskar med sitt verk diskutera den svenska psykvården som hon har en personlig erfarenhet av. Okänd Kvinna 349701 bygger på en tidigare händelse i hennes liv. Konstnärens agerande skulle komma att visa sig bli ett av de mest uppmärksammade konstprojekten i Sverige på senare år, och tillsammans med bland annat NUGs video Territorial Pissing och Oscar Guermouche Vi vill åka till Moskva numera ofta benämnas som ”konstfackskandalerna”.

Det finns en rad skiftande infallsvinklar i Anna Odells verk vilket ger en komplexitet i hennes verk med många tolkningsmöjligheter och dubbeltydningar. Odells handling kan mycket väl ses som en bearbetning och kritik av ett område hon har stor erfarenhet av. Men kan också ses som ett exempel på en enskild individ som slår tillbaka mot en större institutionell maktapparat i samhället. En Davids kamp mot Goliat. Kanske är den enorma diskussion som har uppkommit på grund av hennes verk en följd av att flera av samhällets institutioner som till exempel konsten, psykvården och utbildningsväsendet – alla med sina världsbilder och logiker – kolliderade med varandra externt såväl som internt. Samhällets offentliga institutioner kolliderade med sig självt. Det handlar om frågeställningar om vem som äger tolkningsföreträdet att definiera vården, eller vem som är frisk eller sjuk. Men lika mycket över vem som äger tolkningsrätten över vad som är tillåtet i konsten och vad som är att betrakta som kvalitet? Även det juridiska systemet har slagit till utifrån sin logik och Odell står nu åtalad för ”Falskt larm”, ”Våldsamt motstånd” och ”Oredligt förfarande”. Det hela blir till en gigantisk kamp mellan samhällets olika institutioner om vem som äger tolkningsföreträdet.

I slutändan kan man se Odells verk ytterst som en diskussion över vad som är möjligt inom konsten. En diskussion som till stora delar förts utanför den etablerade konstvärlden. Vad handlar konst om? För vem görs konsten? Vad för konst vill vi egentligen ha? Hur pass fri är konstnären? Här har konstnärer, läkare, ministrar, kritiker, tjänstemän, politiker, filosofer, kända och mindre kända krönikörer, ledarskribenter, bloggare, m.fl. givit sin syn på saken ur en rad skiftande positioner och perspektiv. Debatten har på många sätt visat på vilket slags kulturklimat som just nu råder i Sverige.

I den aktuella utställningen – Rekonstruktion – ingår tidigare visat material och nytt ännu inte visat material.

Curator: Martin Schibli