Till Kalmar konstförenings medlemmar – mars 2015

Sällan har väl konsten och konstföreningen fått så mycket medialt utrymme i lokalpressen som de senaste veckorna… Media stormar till trots är det för ER, på våra medlemmars uppdrag som styrelsen jobbar för tre tydliga ändamål i föreningens stadgar:
att väcka intresse för att sprida kunskap om god konst i regionen
att stödja konstbildning inom Kalmar län
att svara för organisation och förvaltning av konstmuseet som en resurs för hela länet
Styrelsen som är vald för verksamhetsåret 2014, har fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet kring att skapa ordning och reda i de arbetsgivarrättsliga delarna för verksamheten och det regionala uppdraget från våra finansiärer och dito ekonomi. Med fokus på museets roll som ett angeläget besöksmål och arbetet på temat ”medlemsnytta”, pågår ett intensivt moderniseringsarbete.
Den senare har ni medlemmar kunnat ta del av i form av medlemsbrev från styrelsen, med tydlig presentation av alla ledamöter, samt en mycket uppskattad medlemskväll den 11 februari som gav många goda tankar, reflektioner och idéer på hur vi tillsammans kan utveckla Konstmuseets roll som mötesplats och föreningen som en öppen organisation. ( Den första medlemskvällen på sex år, utöver de traditionella årsmötena ) Styrelsen vill med denna information klargöra att det råder samsyn i det konstnärliga ledarskapet, vi är stolta ambassadörer för ett konstmuseum som skapat ett varumärke för modern samtidskonst både inom och utanför landets gränser, inte minst inom Östersjöregionen. Styrelsen ser det som självklart att denna profil kvarstår, utvecklas och breddas i samarbete med våra engagerade medarbetare och konstnärer.
Styrelsen har med beaktande av den sedan tidigare initierade processen, att stärka Kalmar konstmuseums omvärldsrelationer på såväl medlemsnivå som regionnivå, valt att entlediga Bengt Olof Johansson från sitt uppdrag, detta har skett enligt ömsesidig respekt och gängse förhandlingar.
Styrelsen beklagar djupt att det mitt i processen med att växla spår i ledarskapsprofilen, orsakat så mycket oro och kaos för alla inblandade i och med det media bild som skapats. Styrelsen har valt att sköta förhandlingar och process internt som anstår en arbetsgivare och ansvarstagande styrelse. Under en övergångsperiod går nu Tullan Gunér in som tf. museichef och lämnar därmed styrelseuppdraget under samma period. Entledigande har även begärts av Åsa Jungnelius och Johanna Karlin och meddelats valberedningen.
Med detta sätter vi punkt för historia och blickar framåt, föreningen blir snart 100 år – och med detta i fokus möter vi nu våren och de utställningar som rullar enligt planeringen. Dessutom skall vi starta en spännande rekryteringsprocess av en ny verksamhetschef som tillsammans med ER och våra medarbetare skall fortsätta utveckla Kalmar konstmuseum och förening till Norra Europas mest spännande och relationsskapande besöksmål och mötesplats för samtidskonst.
Besök gärna vår hemsida: https://www.kalmarkonstmuseum.se
Den samtida nutidskonsten – Brännpunkt Kalmar den 13 april Kalmar konstmuseum. På initiativ från länets fria konstutövare kommer vi att försöka ha ett öppet dialogmöte mellan konstnärer och konstföreningens styrelse under kvällen samma dag. Stina Oscarsson är vidtalad att leda samtalet som även innefattar utmaningen om ledarskap på förekommen orsak.
Årsmötet måndagen den 20 april, Kalmar Konstmuseum , där vi även planerar för ett spännande samtal med kollegor inom länets kultursektor – Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar, och vi hoppas på stort deltagande från föreningens medlemmar och andra som visat på stort engagemang under året och de senaste ”heta veckorna”

Med vänlig hälsning

Styrelsen -2014/2015