Vem ska styra oss?

Nationaldagen

Kalmar konstförening äger Kalmar konstmuseum och Designarkivet. Vid årsmötet onsdagen 26/4 kommer inte mindre än fyra platser i föreningens styrelse att behöva fyllas. Om du har tankar kring vilka som ska ingå i styrelsen och därmed hjälpa oss framåt, kan du som är medlem läsa valberedelsen kallelse nedan.

Om du inte är medlem, är du välkommen att först bli det HÄR.


Kalmar konstförenings stadgar:
§ 10
Valberedning
Årsmötet utser en valberedning bestående av tre föreningsmedlemmar varav en sammankallande.
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmar om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater till valberedningens sammankallande.
Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag på föreningens webbplats, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valen 2017
I enlighet med ovanstående stadgar 3 st meddelar valberedningen att en ledamot i styrelsen avsagt sig uppdraget i förtid vilket innebär att det rätteligen skall ske 
fyllnadsval för ett år av ordinarie styrelsemedlem.
Härutöver skall
3 ordinarie ledamöter väljas på 2 år
1 av styrelsens 7 ledamöter skall väljas till ordförande
2 suppleanter väljas på två år
1 kvalificerad revisor väljas på ett år
1 revisor väljas på ett år
1 suppleant för kvalificerad revisor väljas på ett år
1 suppleant för revisor väljas på ett år
Slutligen skall 3 ledamöter, varav en skall vara sammankallande, väljas till valberedning

Nominering
Varje medlem i föreningen har rätt att inkomma med förslag på kandidater till valberedningens sammankallande:
Valberedningen, Svante Oledal, Kalmar konstförening, Stadsparken, 392 33 Kalmar
eller valberedning @ kalmarkonstmuseum.se