After Labour

Jennifer Lyn Morone™ Inc och Frihetsförmedlingen

12 december – 21 februari 2016
Kalmar konstmuseum

Hur ser relationerna ut mellan arbete, människors värde och en extrem kapitalism, med de strukturer som kontrollerar och styr dessa samband?

Möt en experimentell utställningsform som kombinerar traditionell fysisk utställning med bredare digital spridning. Verken i After Labour antyder vad som är möjligt – både i vår samtid och för vår förmåga att formulera framtiden, i bild och design. På olika sätt driver de en agenda för förändring av vårt rådande arbetsklimat och den människosyn som det präglas av.

Jennifer Lyn Morone initierade sitt livsprojekt Jennifer Lyn Morone™ Inc. 2014, där hon vill återta äganderätten av sin personliga information genom att omvandla hela sitt varande till ett aktiebolag. Allt hon är, biologiskt och intellektuellt, kan potentiellt förvandlas till vinst. Hennes arbete försöker definiera värdet av en individ, i en kunskapsekonomi driven av information – samtidigt som hon undersöker och blottlägger frågor inom integritet, transparens och politiska system.

Frihetsförmedlingen är ett projekt av John Huntington och Lars Noväng. I sitt arbete vill de ifrågasätta samhällets tendens att institutionalisera och skapa debatt kring människors sätt att relatera till arbete. Tillsammans tar de fram plattformar för att människor ska kunna utforska sina egna möjligheter av frihet inom ”Arbetslinjen” och det ineffektiva tidsslukande system som den innebär.

Utställningen är producerad av Designarkivet och visas på Kalmar konstmuseum

Jennifer Lyn Morone™

Jennifer Lyn Morone™ är en konstnär och designer vars arbete lekfullt utmanar mänskligt utformade system som undergräver det individuella. Hennes arbete kan beskrivas som tankeexperiment som praktiseras i långsiktiga, omvälvande och samarbetsbaserade livsverk. Hennes metod inbegriper omappropiering av strukturer, d.v.s. politiska system och affärssystem, som sedan dekonstrueras och omformas utifrån problematik och verkligheter som existerar idag och de som förväntas göra det i framtiden. Hon driver sedan sina omgjorda system och modeller till sin spets. Varje projekt består av många verk, som tar form genom en mängd olika material och former som bestäms av ämnet. Vanligtvis uppstår nästa verkserie ur den tidigare.

Frihetsförmedlingen

Sedan starten 2014 har konstnärerna Lars Noväng (f.1957) och John Huntington (f.1981) granskat invanda föreställningar om begreppen arbete och frihet genom att vända på deras dolda värdehierarki. Initiativet har som syfte att hjälpa medborgare till större frihet och att ge nya perspektiv på vardagen. Exempel på målgruppen är personer som känner sig inlåsta i traditionella samhällsnormer eller upplever sig ofria på grund av t.ex. arbete eller arbetslöshet.

Frihetsförmedlingen utvecklar kontinuerligt verksamheten, bl.a. med nya stödmöjligheter till frihetssökande, utökade funktioner på hemsidan och genom att sätta upp Frihetsförmedlingskontor runtom i landet. Ett centralt uppdrag är att öka friheten och handlingsutrymmet för de stora befolkningsgrupper som nu är inlåsta på arbetsmarknaden eller i andra tvingande strukturer och normativa mönster.

Ragnhild Lekberg

Ragnhild Lekberg har arbetat med design och materiell kultur som samhällsfenomen sedan 2006 via en uppsättning olika kanaler. Hon har verkat som skribent för Tidskriften Form och andra nationella magasin, och var 2012 till 2015 chef för Designarkivet, Kalmar konstmuseums arkiv för historiska designprocesser. Lekberg (f.1987) är bland annat utbildad designer och sociolog vid Linnéuniversitetet i Växjö, där hon även undervisat i kultursociologi och idag medverkar inom sociologiska forskningsprojekt kring kreativa kunskapsmiljöer och sysselsättningar. Lekbergs arbete utgår alltid från ett kritiskt förhållningssätt, och inriktar sig på att söka och förmedla kunskap om skapande yrken, samt göra deras koppling till samhällsstrukturer, kulturella mönster och ideologier tydliga.

Anna Bloch

Anna Bloch arbetar som curator och föreläsare med inriktning på spekulativ design, samt som handledare på Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Hon har en bakgrund som grafisk formgivare och har även arbetat med strategiska frågor inom design och marknadsföring. Hon har tidigare arbetat med att etablera en designavdelning på konstinstitutet ICIA och bedrivit ett flertal studier i egen och andras regi rörande design och designarbetets villkor. Anna Bloch har en BA Hons i Experimental Typography från London College of Printing och en MA msc i Business och Design från Högskolan i Design och Konsthantverk i Göteborg. Hösten 2015 inleder hon arbetet med Insitute of Visionary Labour, ett institut som kommer att arbeta med frågor kring framtidens arbete.