Angående restaurangfrågan

Hur kan restaurangen i Stadsparken bli en del av konstmuseet och en kulturarena?

Kalmar konstförenings skrivelse till
kommunfullmäktige Kalmar kommun, 10 november 2023

Det är nu femton år sedan Kalmar konstmuseums nya museibyggnad invigdes. Dess lokala, regionala och nationella position som ett intressant, uppmärksammat och välbesökt konstmuseum har successivt förstärkts, inte minst under nuvarande musei- och arkivchef Bettina Pehrssons ledning.

När museet ritades var tanken att museet och restaurang ”Byttan” skulle samordnas och förstärka varandras verksamheter. Själva idén med konstmuseets placering och utformning är just att de två byggnaderna ska fungera i symbios. Detta har inte tillräckligt väl formulerats eller reglerats.

Restaurangverksamheten befinner sig idag i ett osäkert tillstånd, lokalerna står stängda. Museets och stadsparkens besökare efterfrågar allt oftare en servering – som funnits där tidigare. ”Byttan” är betydelsefull i Kalmars kollektiva minne men också mycket värdefullt i nationellt perspektiv.

Museet har begränsande lokaler och svårighet att expandera. Till exempel har personalen utmaningar med små ytor och ett öppet kontorslandskap. Bibliotekets nyttjande till annat än bara bibliotek är ett problem då det ofta är för litet för föreläsningar och sammankomster – det blir lätt överfullt och personalen är nödd att använda det som genomgångsrum.

Vi tror att museet är väl lämpad att nu ta sig an restaurangen och i dialog med ansvariga ge upprättelse till ”Byttan” som den arkitektoniska klenod det är och samtidigt utveckla Kalmar konstmuseum och kulturliv.

Ett införlivande av restaurangen med konstmuseet ger en helt ny dynamisk mötesplats med möjlighet till utställningar, föreläsningar, filmvisningar etc. Det är ett sätt att vidga konstmuseets ansvarstagande och ta restaurangens roll för Stadsparken och Kalmar på allvar. Det skulle gynna både Kalmarbon, Kalmar som stad, turistnäringen och hela regionen.

Kalmar konstförenings styrelse önskar att utgångspunkten för fortsatta samtal om restaurangen är att ”Byttan” ses som en del av Kalmar konstmuseum. Hur detta ska regleras formellt återstår att lösa. Vi tänker så här:

  1. I ”Byttans” lokaler ska restaurang och/eller café bedrivas men de ska också används för utställningar, föreläsningar, filmvisningar – en mötesplats inte bara för konstmuseets besökare utan olika aktörer inom kultur- och föreningslivet.
  2. Konstmuseet ska ha ett övergripande ansvar för program- och utställningsverksamheten på ”Byttan”.
  3. Restaurang- och/eller caféverksamheten ska om möjligt skötas av en fristående restauratör på tidsbegränsat kontrakt och på villkor anpassade till konstmuseet.
  4. Kommunen bör anpassa lokalhyra och övriga förutsättningar så att en verksamhet är möjlig enligt villkor ovan.
  5. Under sommarhalvåret bör det vara möjligt att ha en restaurang igång även utanför konstmuseets öppettider. Vintertid är det svårare men under många år var ”Byttan” en lunchrestaurang.  Det viktigaste är inte en restaurang med menyer och kockar utan att det finns en (enklare) servering, att lokalerna kan användas också till annat än en servering och att det trångbodda konstmuseet får större lokaler.

 

Kalmar den 10 november 2023

För styrelsen,
Peter Adolfsson
ordförande