UPPRÄTTHÅLLANDET AV TINGENS ORDNING

Skisser till hedersgåvor inlånade från Glasrikets Skatter Orrefors, verk ur Rostocks Kunsthalle samling med konst från DDR-tiden samt verk ur Kalmar konstmuseums samling

21/05 - 14/08 2011

Modernismens estetik i kommersialism, nationalism, elitism och socialism

Utövandet av konst är förknippat med sin samtid då verken tillkom. Förutsättningarna för konstutövandet varierar med den rådande konstsynen och den allmänna tidsandan. I ett större perspektiv handlar det om den rådande ideologin och dess ekonomiska, sociala och politiska premisser. 1900-tals konsten var inte undantaget från sådana villkor. Under 1900-talet och modernismen framhölls gärna att konsten kunde fylla ett normativt ändamål. Det var genom konsten man kunde få en glimt av ett bättre samhälle. Konsten kunde ge en vägledning till ett idealt samhälle. I diktaturer har maktapparaten försökt styra konsten hårt utifrån den ideologi man vill föra fram. Å andra sidan har de med den ekonomiska makten i marknadsekonomier också önskat att förknippa sig med ett kulturellt kapital.

Det nämnda har även en betydelse för hur ett museums samling utvecklar sig med tiden. Vad som köps in, doneras och vad av samlingen som ställs ut. I denna utställning har vi satt samman tre samlingar som korresponderar med skeenden i Europa under 1900-talet. De tre samlingarna är: skisser till hedersgåvor från Glasrikets Skatter Orrefors, verk från Kunsthalle Rostock med konst från DDR-tiden samt verk ur Kalmar konstmuseums samling. En fråga man kan ställa sig är hur vår samtid ser på dessa samlingar idag och enskilda verk i ett historiskt sammanhang. Tanken från Kalmar konstmuseums håll är att sätta vår egen samling i perspektiv med de historiska och socialekonomiska skeenden i vår geografiska närhet, både när det gäller verkens tillkomstår, och när verken donerats eller köpts in till museet.

Curatorer: Martin Schibli & Per Larsson